Wyróżnione wiadomości

0

Prace modernizacyjne na stronie internetowej

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że z powodu prac modernizacyjnych na stronie internetowej mogą wystąpić problemy w dostępie do treści z [...]

0

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Nawożenie gleby ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowym Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Górze K [...]

1

Postępowanie sprzedaży w trybie licytacji

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Górze Kalwarii zawiadamia o wszczęciu postępowania sprzedaży Kosiarki Wysięgnikowej BERTI w trybi [...]

2

Witamy na stronie 

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, które realizuje zadania własne Gminy Góra Kalwaria. Jego działalność podstawowa to ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej; działalnością pomocniczą pozostaje świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i ciekłych, utrzymanie czystości przestrzeni publicznych, zimowe utrzymanie dróg oraz pielęgnacja zieleni. Formą prawną działalności przedsiębiorstwa od 2006 roku jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynym jej udziałowcem jest Gmina Góra Kalwaria. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000255111 w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 1231079746 REGON: 140522187 Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 75 665 600,00 (wpłacony w całości).
Celami Spółki są:
• zapewnienie ciągłości dostaw wody, odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w ciepło;
• poprawa jakości świadczonych usług, w tym poprawa jakości dostarczanej wody;
• zwiększenie dostępu mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem prowadzenia racjonalnej, z ekonomicznego punktu widzenia, polityki rozwojowej układów produkcji i dystrybucji;
• optymalizacja kosztów prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej, zmierzająca do zwiększenia efektywności ekonomicznej organizacji.
Obszar działalności spółki ograniczony jest zasięgiem sieci oraz wydajnością oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz ciepłowni.
Spółka realizuje również projekt środowiskowy pod nazwą Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Góra Kalwaria, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zachęcamy do śledzenia zakładki 'Aktualności'.