OGŁOSZENIA zgk Sp. o.o. góra kalwarii  

 
Ogłoszenie z dnia 10 maj 2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. otrzyma ponad 23 mln zł unijnego wsparcia na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria.

Umowę w tej sprawie 10 maja br. podpisały w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie: reprezentująca NFOŚiGW Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska oraz Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Góra Kalwarii Jerzy Pełka. Umowa została podpisana w obecności Burmistrza Dariusza Zielińskiego, który przez okres ubiegania się o środki UE pomagał i wspierał Spółkę. Celem Projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria.

Umowa została podpisana w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowity koszt projektu wyniesie 44 304 433,27 zł. (brutto) i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej, jak również z własnych środków beneficjenta oraz wspomagany z budżetu gminy. W ramach Projektu zaplanowano:

 • przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w centrum miasta. Działanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i spadek awarii związanych ze starymi i wyeksploatowanymi sieciami;
 • modernizację oczyszczalni ścieków (OŚ) Moczydłów, polegającą na:
  • budowie węzła wstępnego oczyszczania ścieków,
  • przebudowie części biologicznej OŚ,
  • przebudowie gospodarki osadowej;
 • przebudowę stacji uzdatniania wody (SUW) Kalwaryjska, polegającą na:
  • budowie nowego budynku hali filtrów,
  • przebudowie i adaptacji istniejącego budynku stacji,
  • dostawie kompletnej technologii uzdatniania wody,
  • modernizacji studni głębinowych i sieci wodociągowych;
 • budowę nowego odcinaka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikówiec.

Wszystkie działania w ramach Projektu będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do końca 2022 roku.

Wartość projektu:

 • brutto: 44’304’433,27 mln złotych;
 • netto: 36’170’205,90 mln złotych;

w tym:

 • dotacja z UE: 23’058’506,25 mln złotych;
 • środki własne: 13’111’699,65 mln złotych;

Realizacja Projektu zapewni rozwój obszaru miasta i gminy Góra Kalwaria. Zostaną wdrożone widoczne usprawnienia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Moczydłowie usprawni gospodarkę ściekową, a w szczególności w zakresie osadów. Osad pochodzący z naszych ścieków nie będzie już kilkakrotnie nawadniany, będzie znacznie lepiej przetwarzany i łatwiej zagospodarowywany. Ponadto w ramach projektu zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody przy ul. Kalwaryjskiej w sposób nowoczesny, efektowny i ogólnie przyjazny dla otoczenia. Jeśli chodzi o przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście, to niewątpliwie efektem będzie poprawa bezpieczeństwa w ciągu ruchu drogowego i spadek awarii związanych ze starymi i wyeksploatowanymi sieciami. Ponadto, wybudowanie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikówiec pozwoli mieszkańcom danego obszaru na przyłączenie swoich posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej.

DSC_0003 DSC_0078 DSC_0023

Ogłoszenie z dnia 30 kwietnia  2018 r. (awaria sieci wodociągowej)
 
Informujemy, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w  Górze Kalwarii.
Niezwłocznie przystąpiliśmy do jej usuwania.
Prace naprawcze powodują przerwę w dostawie wody do Mieszkańców ulicy: Pijarska,  Piłsudskiego( od ul. Wierzbowskiego) , Dominikańska,       3-go Maja, Ks. Sajny, Białka, Saperów, 
Planowana godzina zakończenia prac i włączenia wody to  godz.  16.00 (dzień dzisiejszy).
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy
   
 
Informacja z dnia 19 kwietnia 2018 r. (projekt unijny)

Miło nam Państwa poinformować, że jesteśmy coraz bliżej otrzymania ponad 23 mln dotacji z Unii Europejskiej na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w naszej gminie. Poniżej przekazujemy kilka informacji w przedmiotowym temacie.

2014 rok
Już w roku 2014 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii (ZGK) rozpoczął działania związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów i dokumentacji formalno-technicznych, które są obligatoryjnym załącznikiem dla ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

luty 2017 rok
Z chwilą ogłoszenia Konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚIGW) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ZGK błyskawicznie wyraził gotowość i w dniu 28.02.2017 złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria".
Celem przedmiotowego projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Góra Kalwaria i dostosowanie jej do zmieniających się wymogów prawa polskiego i unijnego. Jednakże strategicznym powodem przystąpienia do tak ambitnego i nietuzinkowego projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Marzec 2018 rok
Po ponad roku od złożenia wniosku ZGK otrzymał informacje z NFOŚiGW o spełnieniu wszystkich kryteriów wyboru projektu, uzyskaniu oceny pozytywnej i gotowości do podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 60 dni od daty powzięcia informacji.

Kwiecień 2018 rok
W chwili obecnej trwają intensywne prace związane z uzgodnieniami warunków umowy oraz szeroką listą wymagań i uzgodnień niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu. Przewidywana data podpisania Umowy to pierwsza połowa maja 2018 roku.

Kluczowe informacje:
Nazwa projektu: Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w gminie Góra Kalwaria;
Beneficjant: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
Zakres projektu:

 • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Moczydłów;
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody Kalwaryjska;
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Góra Kalwaria    ;
 • Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Mikówiec ul. Brzozowa;

Etap ubiegania się o dofinansowanie projektu z funduszy UE:

 • Marzec 2018: pozytywna ocena wniosku i zaproszenie do podpisania umowy;
 • Maj 2018: planowane podpisanie umowy.

Wartość projektu: 44,3 mln złotych, w tym

 • Brutto: 44’304’433,27 PLN    Netto: 36’170’205,90 PLN
 • Dotacja z UE: 23’058’506,25 PLN netto
 • Środki własne: 13’111’699,65 PLN

Zadania inwestycyjne w ramach projektu będą realizowane w latach 2018 – 2022.

 
Ogłoszenie z dnia 29 marca 2018 
 
Informujemy, że w dniu 03.04.2018 (wtorek) będą wykonywane prace ziemne w miejscowości Góra Kalwaria przy ul. Konwaliowej i Wiśniowej, związane z modernizacją wodociągu. W tym dniu w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.  
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy,
Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 
 
Ogłoszenie z dnia 27 marca 2018 

WYNIKI BADAŃ WODY

 

Ogłoszenie z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja dla Mieszkańców miejscowości: Sierzchów, Dobiesz, Wojciechowice, Czarny Las - część pn-zach (za torami) oraz Krępa ul. Ogrodowa

Szanowni Państwo,

Na podstawie informacji telefonicznej z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że woda z sieci wodociągowej jest bezpieczna i zdatna do picia. Jednocześnie podkreślamy, że w danej chwili oczekujemy pisemnej decyzji z Sanepidu, którą po otrzymaniu niezwłocznie Państwu przekażemy. 

Prezes ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii

 

Ogłoszenie z dnia 22 marca 2018 

Szanowni Państwo,

Nawiązując do obecnej sytuacji, w sprawie przekroczenia dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych wykrytych w próbce wody, pobranej na instalacji wewnętrznej odbiorcy w miejscowości Dobiesz, informujemy, że nasza (ZGK) reakcja była błyskawicza. Postąpiliśmy tak, jakoby przekroczenie wystąpiło na całej sieci zasilanej z ujęcia Sierzchów.

Informujemy, że niezależnie od działań Sanepidu, my (ZGK) pobraliśmy próbki wody do wewnętrznej analizy i dziś mamy już wyniki. Analizy nie wykazały istnienia bakterii w wodzie. Jednakże, z uwagi na to, że analizy były przeprowadzone przez nasze (ZGK) laboratorium nie mogą być podstawą do odwołania komunikatu z dnia 20 marca br.

Podkreślamy, że... aby wydać komunikat odwołujący zagrożenie musimy czekać na oficjalną decyzję organu nadzorującego tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W załączeniu analiza wody ZGK

 
Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 
 
W związku z przeprowadzonym monitoringiem wewnętrznym, zg. z obowiązującą Zakład Gospodarki Komunalnej procedurą informujemy, że w dniu dzisiejszym wykryto przekroczenie dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych w próbce wody, pobranej w punkcie odbioru tj. przy ul. Wolskiej 36 w Dobieszu... czytaj dalej.
 
 
Ogłoszenie z dnia 20 marca 2018 (możliwe chwilowe spadki ciśnienia na sieci wodociągowej)
 
Informujemy, że wykonywane w dniu dzisiejszym prace naprawcze na sieci wodociągowej mogą powodować chwilowe spadki ciśnienia lub chwilową przerwę w dostawie wody.
Dotyczy to miejscowości: Sierzchów, Dobiesz, Wojciechowice, Czarny Las, Krępa i Ługówka.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.
 
 
Ogłoszenie z dnia 11 grudnia 2017 (przerwa w dostawie wody w dn. 12.12.2017)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym będą wykonywane prace na sieci wodociągowej w miejscowości Baniocha. W związku z tym, w dn. 12.12.2017 (wtorek) w godz. 8.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Długiej, Nad Stawami, Bocznej, Dąbrówki i Spacerowej. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2017 (gminna akcja "Zima...") 
 
sniegW związku z rozpoczęciem gminnej akcji „Zima” podajemy telefon alarmowy dla mieszkańców, pod który można dzwonić np. z prośbą o odśnieżenie drogi. 
Numer 726 710 720 jest całodobowy.
W razie nieodebrania telefonu należy nagrać wiadomość lub wysłać SMS-a.

Można też telefonować (w godzinach pracy) do:
• Urzędu Miasta i Gminy (22 727 34 11, 22 727 34 12 lub 22 727 34 13, wew. 131, 134),
• Zakładu Gospodarki Komunalnej (22 727 35 46),
• Straży Miejskiej (502 078 136).
 

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2017 (awaria na sieci wodociągowej)

Informujemy, że obecnie usuwamy awarię, która wystąpiła na sieci wodociągowej w ulicy Pijarskiej. Awaria spowodowała potrzebę wyłączenia wody do posesji zlokalizowanych przy ulicy Pijarskiej (na odcinku od Kilińskiego do Grota Roweckiego).

Pozostajemy w kontakcie.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 29 listopada 2017 (awaria na sieci wodociągowej)

Informujemy, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w Górze Kalwarii. Niezwłocznie przystąpiliśmy do jej usuwania.

Prace naprawcze powodują przerwę w dostawie wody do Mieszkańców: ulicy Budowlanych i Kilińskiego, osiedla Parcela, ulicy Chopina, Sportowej i Filipińskiej (wraz z uliczkami przyległymi).

Usunięcie awarii będzie trwało możliwie krótko. Planowana godzina zakończenia prac i włączenia wody to 16.00 (dzień dzisiejszy).

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 21 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody w dniu 22.11.2017)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym (tj. 22.11.2017) będą wykonywane roboty ziemne związane z budową obwodnicy. Prace będą wykonywane w miejscowości Kąty. W związku z tym w dniu jutrzejszym (środa) w godz. 9.00 - 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Prusa i Sosnowej w Kątach oraz Brzozowej i Europejskiej w Tomicach. Dodatkowo informujemy, że przedmiotowe prace mogą wywołać potrzebę zamknięcia dostawy wody również do mieszkańców ulic Kochanowskiego i Reja w miejscowości Kąty.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 21 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 21 listopada br.) prace związane z budową obwodnicy Góry Kalwarii spowodowały przerwę w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ulicach: Zakalwaria, Kalwaryjka, Wiejska.

Prace będą trwały możliwie krótko. Planowana godzina włączenia wody to 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 16 listopada br. będą wykonywane prace ziemne przy ul. Wojska Polskiego i Batalionu 'Zośka', związane z budową obwodnicy miasta Góra Kalwaria.

W związku z tym w dniu 16.11.2017 w godz. od 9.00 do 16.00 nastąpi przerwa  w dostawie wody do Mieszkańców ulicy Batalionu 'Zośka' w miejscowości Góra Kalwaria.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wydział Wodociądów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2017 (wznowienie dostaw wody)

Niniejszym informujemy, że awaria magistarali wodociągowej w m. Mikówiec została usunięta. Wznowiono dostawę wody do Mieszkańców, którzy przez chwilę jej nie mieli. 

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody)

Informujemy, że podczas wykonywania prac związanych z modernizacją sieci energetycznej w m. Mikówiec, firma wykonawcza uszkodziła magistralę wodociągową. 

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych wodociągu nastąpi okresowe wstrzymanie dostaw wody. Dotyczy to miejscowości Kąty, Mikówiec oraz Góra Kalwaria ulice Towarowa i Leśna.

Planowany termin wznowienia dostawy wody to dzień dzisiejszy godzina 16.00.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2017 (prace na sieci wodociągowej)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 7 listopada br. będą wykonywane prace na sieci wodociągowej. W związku z tym w godzinach od 9.00 do 10.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody do Mieszkańców ulic: Dominikańskiej, Pijarskiej, Białka, 3-go Maja, Ks. Sajny.

Za utrudnienia  przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2017 (badania wody) 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że decyzją Burmistrza przeprowadzono badania mikrobiologiczne wody dostarczanej Mieszkańcom miasta i gminy Góra Kalwaria. Badania wykonano na ujęciach i sieci wodociągowej, w miejscach równomiernie rozmieszczonych na obszarze zaopatrzenia w wodę. Wyniki zaprezentowano poniżej. 

Wyniki badan wody

 

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2017

Niniejszym informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce 'ocena jakości wody' zamieszczona została decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegoo o przydatności wody do spożycia przez ludzi. Wszelkie inne informacje dot. jakości wody są NIEPRAWDZIWE.

Prezes ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii

 

Ogłoszenie z dnia 31 pażdziernika 2017 

Na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje Mieszkańców Miasta i Gminy Góra Kalwaria, iż woda z sieci wodociągowej jest bezpieczna i zdatna do picia. Jednocześnie potwierdzamy, że ujęcie 'Zakalawia' jest wyłączone z eksploatacji, trwają działania naprawcze SUW. 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,

Prezes ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

 

Ogłoszenie z dnia 31 października 2017 (uaktualnienie z godziny 8:15 - dotyczy awarii sieci wodociągowej przy ul. Dominikańskiej 40)

Informujemy Państwa, że awaria została usunięta. Zaczynamy płukanie sieci wodociągowej.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie z dnia 31 października 2017 (uaktualnienie z godziny 7:45)

Usunięcie awarii powoduje przerwę w dostawie wody. Dotyczy ulic: Dominikańskiej, Pijarskiej, Białka, Piłsudskiego, 3-go Maja, Ks. Sajny. Przewidywany termin włączenia wody - dzień dzisiejszy, godziny południowe.

Pozostajemy w kontakcie.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 31 października 2017 godz. 7:45

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wystapiła awaria na sieci wodociągowej przy ul. Dominikańskiej 40 w Górze Kalwarii. Usunięcie awarii może powodować chwilowe pogorszenie wody lub przerwę w jej dostawie do pobliskich posesji.

O etapach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie z dnia 28 pażdziernika 2017

W związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nieprzydatności do spożycia wody z miejskiej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia 'Zakalwaria', wynikającym z przekroczenia norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym, ZGK sp. z o.o. poniżej podaje informacje o podjętych działaniach powołanego przez Burmistrza sztabu kryzysowego:

1. W dniu 27 października zamknięto i poddano dezynfekcji ujęcie 'Zakalwaria'. Mieszkańców całego miasta zasila się wodą produkowaną na SUW Kąty i SUW Kalwaryjska, która spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Niezależnie od powyższego w dniu 28 października włączono awaryjną dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie całego miasta, przy czym informujemy, że pojawiające się stężenie chloru 0,3 mg/l w wodzie uzdatnionej jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i dopuszczone przez odpowiednie przepisy i (normy).

3. Jednakże, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, do czasu ponownego przeprowadzenia badań zaleca się powstrzymanie używania wody do celów spożywczych na terenie wymienionym w pkt. 4.

4. Zapewniamy zastępcze źródła wody mieszkańcom zaopatrywanym dotychczas z ujęcia 'Zakalwaria' tj. osiedle Parcela i Bema, ulice: Pijarska (z wyjątkiem bloków), Wyszyńskiego (z wyjątkiem bloków SM), Chopina, Budowlanych, Rybie, Zakalwaria, osiedle Marianki, ulice Grójecka, Walewicka, 11-go Listopada, Wojska Polskiego i przyległe.

5. O ostatecznej decyzji Sanepidu poinformujemy najszybciej jak będzie to możliwe, jednak nie później niż do dnia 31.10.2017 godz. 12.00.

6. Przypominamy o całodobowej informacji telefonicznej pod numerem 662 206 716.

 

Za utrudnienia przepraszamy,

Prezes ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii

 

 

Ogłoszenie z dnia 27 października 2017 

Informujemy, że woda z ujęcia "Zakalwaria" nie nadaje się do spożycia. 

Dotyczy: os. Parcela, bloki przy ul. Pijarskiej, bloki przy ul. Wyszyńskiego, ul. Chopina, ul. Budowlanych, ul. Rybie, os. Marianki, ul. 11-go Listopada, ul. Wojska Polskiego.

Na pozostałym obszarze miasta woda jest zdatna do picia.

Jednocześnie informujemy, że zastępcze źródła wody zostaną umieszczone:

- na rogu ulic Żwirki i Wigury / Batorego

- przy ul. Marianki

- przy ul. Głowackiego

- przy ul. Chopina

Sytuacja na bieżąco jest monitorowana.

O zmianach będziemy Państwa informować.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

 


OGŁOSZENIE z dnia 27 października 2017 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że woda z sieci wodociągowej Zakalwaria nie nadaje się do spożycia.

Dotyczy punktu poboru wody Góra Kalwaria ul. Pijarska 119 (basen). Tam też został podstawiony beczkowóz z wodą.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, o zmianach będziemy Państwa informować.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

Jeśli są Państwo zaintetresowani otrzymywaniem informacji o różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy
prosimy o pozostawienie adresu e-mail.