Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków zlokalizowane jest na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków, w miejscowości: Moczydłów 86.

Historia powstania obecnego budynku Laboratorium sięga 2006 roku, kiedy to  w wyniku rozbudowy miejskiej Oczyszczalni Ścieków, przeniesiono istniejące od 1996 roku, Laboratorium technologiczne do nowo wybudowanego obiektu znajdującego się na tyłach oczyszczalni.

W lipcu 2007 r. ze względu na coraz większe wymagania legislacyjne stawiane laboratoriom badawczym, m.in.  zmianę ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 art.147a ust. 1), zobowiązującą Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjne, do wykonywania analiz wyłącznie w akredytowanych laboratoriach, Prezes Zarządu ZGK Sp.z o.o podjął decyzję o rozpoczęciu wdrażania w istniejącym Laboratorium technologicznym,  Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i przygotowania do uzyskania certyfikatu akredytacji nadawanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Zarządzeniem nr.1/2010 z dnia 15.02.2010r wyodrębniono Laboratorium z Zakładu jako samodzielną jednostkę organizacyjną,  podległą bezpośrednio Najwyższemu Kierownictwu Organizacji.

Zarządzeniem nr 3 w 2013 roku, ujednolicono nazwę Laboratorium Analiz Wody i Ścieków i zmieniono jego status z technologicznego na Laboratorium badawcze. Wdrażanie Systemu Zarządzania zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 trwało od 2007 do 2010 roku.

Przedsięwzięcie to wymagało dużego nakładu finansowego, przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu.. Dzięki zaangażowaniu Kierownictwa Laboratorium oraz Prezesa Spółki osiągnięto wysoki poziom kompetencji i wiarygodności w przedstawianiu wyników analiz wody i ścieków.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - Certyfikat nr AB1342

Link do strony z certyfikatem : file:///C:/Users/Ania/Downloads/AB%201342.pdf

Wykaz aktualnych regulacji prawnych w obszarze badań wody, ścieków i wód powierzchniowych

Lp.

Obszar

Dziennik Ustaw

Minister

Status prawny

1.

Woda do picia

Dz.U. 2015 poz. 1989,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia       13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

aktualny od 28.11.2015r.

2.

Ścieki do kanalizacji/

Operat wodnoprawny

Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1538

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Aktualny od 13.01.2009

3.

Ścieki do kanalizacji

Dz.U. 2015 poz. 1456

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

Aktualny od 10.08.2015

4.

Badania ścieków

Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Aktualny od 19.08.2007


 

 Informacje dla Klienta:

Cennik badań

Formularz zapytania ofertowego

Formularz zlecenia badań

Instrukcja poboru prób dla klienta

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria tel. 22 727 23 20

laboratorium@zgkgk.pl

Kierownik Laboratorium : Anna Boleszczuk  a.boleszczuk@zgkgk.pl

Zastępca Kierownika Laboratorium:  Kamila Paczesna

Specjalista Laborant: Agnieszka Janeczek-Szczygieł

Laborant: Anna Olbrychska