Informacja o ochronie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

W związku z tym chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne.

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 (dalej także: Spółka).

Państwa dane osobowe zbieramy w związku ze świadczonymi usługami, zawieraniem i wykonywaniem umów, w celu umożliwienia realizacji usług oraz rozliczeń. Dane osobowe są zapisywane w systemach informatycznych naszej firmy lub przechowywane w formie papierowej (umowy, faktury, dokumentacja techniczna, dokumentacja księgowa, itp.) oraz w urządzeniach technicznych służących do obsługi zawartych z nami umów (urządzenia inkasenckie).

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres lokalizacji przyłączy, adres e-mail, numer telefonu,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Podstawą przetwarzania danych są zawarte umowy, wyrażone zgody, jak również prawnie uzasadnione interesy Spółki lub wypełnianie obowiązków ustawowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w kilku celach:
• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności czynności wynikających z zawartej umowy, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
• ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, jak również realizacji uzasadnionego interesu Spółki,
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji technicznych i handlowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Spółka może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe, informatyczne i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Spółką umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Spółkę,
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszych.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
2. sprostowania danych osobowych: mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,
3. żądania usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym”), o ile dane są już zbędne dla celów, w których zostały zebrane, a nie zachodzą okoliczności przewidziane prawem dla dalszego ich przetwarzania,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przenoszenia danych osobowych,
6. sprzeciwu: wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego albo dotyczącego przetwarzania Państwa danych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Spółki, z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją.

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące Państwa danych osobowych można kierować do zakładowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mailowy: iodo@zgkgk.pl lub na adres spółki : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Świętego Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria.