Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii, przy ul. Św. Antoniego 1, kod poczt. 05-530,
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii: iodo@zgkgk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych lub oczyszczania, realizacji umów na w/w usługi oraz ich rozliczania i fakturowania (art. 6, ust. 1, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
- osobom upoważnionym przez ZGK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. dostawcom systemów IT, kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, instytucjom które zgodnie z obwiązującymi przepisami mogą żądać przekazania danych,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonanej usługi lub transakcji lub do upłynięcia terminu przechowywania dowodów księgowych określonego Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie konieczne do realizacji usług.