Opis projektu

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. otrzyma ponad 23 mln zł unijnego wsparcia na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria.

Umowę w tej sprawie 10 maja br. podpisały w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie: reprezentująca NFOŚiGW Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska oraz Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Góra Kalwarii Jerzy Pełka. Umowa została podpisana w obecności Burmistrza Dariusza Zielińskiego, który przez okres ubiegania się o środki UE pomagał i wspierał Spółkę. Celem Projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria.

Umowa została podpisana w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowity koszt projektu wyniesie 44 304 433,27 zł. (brutto) i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej, jak również z własnych środków beneficjenta oraz wspomagany z budżetu gminy. W ramach Projektu zaplanowano:

 • przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w centrum miasta. Działanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i spadek awarii związanych ze starymi i wyeksploatowanymi sieciami;
 • modernizację oczyszczalni ścieków (OŚ) Moczydłów, polegającą na:
 • budowie węzła wstępnego oczyszczania ścieków,
 • przebudowie części biologicznej OŚ,
 • przebudowie gospodarki osadowej;
 • przebudowę stacji uzdatniania wody (SUW) Kalwaryjska, polegającą na:
 • budowie nowego budynku hali filtrów,
 • przebudowie i adaptacji istniejącego budynku stacji,
 • dostawie kompletnej technologii uzdatniania wody,
 • modernizacji studni głębinowych i sieci wodociągowych;
 • budowę nowego odcinaka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikówiec.

Wszystkie działania w ramach Projektu będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do końca 2022 roku.

Wartość projektu:

 • brutto: 44’304’433,27 mln złotych;
 • netto: 36’170’205,90 mln złotych;

w tym:

 • dotacja z UE: 23’058’506,25 mln złotych;
 • środki własne: 13’111’699,65 mln złotych;

Realizacja Projektu zapewni rozwój obszaru miasta i gminy Góra Kalwaria. Zostaną wdrożone widoczne usprawnienia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Moczydłowie usprawni gospodarkę ściekową, a w szczególności w zakresie osadów. Osad pochodzący z naszych ścieków nie będzie już kilkakrotnie nawadniany, będzie znacznie lepiej przetwarzany i łatwiej zagospodarowywany. Ponadto w ramach projektu zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody przy ul. Kalwaryjskiej w sposób nowoczesny, efektowny i ogólnie przyjazny dla otoczenia. Jeśli chodzi o przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście, to niewątpliwie efektem będzie poprawa bezpieczeństwa w ciągu ruchu drogowego i spadek awarii związanych ze starymi i wyeksploatowanymi sieciami. Ponadto, wybudowanie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikówiec pozwoli mieszkańcom danego obszaru na przyłączenie swoich posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej.