Abolicja dla korzystających bezumownie z usług wodno kanalizacyjnych.

Dodano: 2019-04-03

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej przystępuje do porządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego zrzucania ścieków do gminnej kanalizacji.
Wychodząc naprzeciw zainteresowanym osobom, którym grozi do 5 000 zł grzywny w przypadku ujawnienia nielegalnego poboru wody lub do 10 000 zł w przypadku wykrycia nielegalnego zrzutu ścieków, Zarząd ZGK ogłasza abolicję w stosunku do osób, które dobrowolnie zgłoszą Spółce fakt nielegalnego przyłączenia się do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych.

Każdego Odbiorcę, który chce uniknąć kar za bezumowne korzystanie z usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży:
- telefonicznie pod numerem 600 991 708, 22 727 35 46 nr wewnętrzne: 109, 100
- korespondencyjnie na adres zgk@post.pl
- osobiście w siedzibie ZGK w Górze Kalwarii przy ul. Św. Antoniego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Abolicja obowiązuje w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku.

Dane produkcyjne ZGK świadczą, że aż 38% wyprodukowanej wody, to woda niesprzedana, a 54% ścieków dopływających do oczyszczalni to ścieki niezafakturowane. Przyjmuje się, że wartości tych wskaźników w branży nie powinny przekraczać kilkunastu procent. Powyższe liczby wskazują na powagę problemu i skalę nielegalnych przyłączy. Spółka poddała także wnikliwej analizie ilość i jakość ścieków dopływających do oczyszczalni w ostatnich 3 latach. Wartości stężeń ścieków wskazują jednoznacznie, że potężnym problemem na terenie gminy są nielegalne zrzuty, a nie stara, nieszczelna sieć, do której przedostają się (infiltrują) wody gruntowe, które nie niosą ze sobą istotnych ładunków zanieczyszczeń.

Pamiętajmy, że wnoszone przez mieszkańców opłaty za wodę i ścieki służą także poprawie jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Naszej Gminy. Mówimy tu zarówno o budowie nowych sieci jak i remontach oraz modernizacjach istniejących urządzeń i instalacji. Godzenie się z obecnym stanem rzeczy powoduje, że Klienci ZGK uczciwie płacący za zużytą wodę i odprowadzone ścieki pośrednio utrzymują tych, którzy korzystają z usług bezumownie. Tolerowanie takiej sytuacji przełoży się na brak możliwości realizacji przez ZGK inwestycji poprawiających jakość życia w gminie i ograniczy działalność Spółki jedynie do administrowania posiadaną infrastrukturą.