Ogłoszenie o przetargu "Zakup i dostawa kamery inspekcyjnej"

Dodano: 2019-08-26

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii".

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w treści art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zatem w/w ustawa nie znajduje zastosowania do procedury niniejszego przetargu.

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2019 r., godz. 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i pozostałymi dokumentami.

AKTUALIZACJA! Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. modyfikacji uległ pkt 4.3 SIWZ w zakresie ppkt "e" oraz "i".

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wzór umowy o zakup i dostawę kamery inspekcyjnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania