Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, Ubezpieczenie OC Firmy i Odpowiedzialności Władz Spółki

Dodano: 2019-10-30

Informacja po zakończeniu przetargu: Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, Ubezpieczenie OC Firmy i Odpowiedzialności Władz Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii".

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w treści art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zatem w/w ustawa nie znajduje zastosowania do procedury niniejszego przetargu.

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2019 r., godz. 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i pozostałymi dokumentami.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3b - Oświadczenie o przynlaeżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4a - Wzór umowy generalnej ubezpieczenia komunikacyjnego OC, AC, NNW

Załącznik nr 4b - Wzór umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia i odpowiedzialności Władz Spółki

Załącznik nr 5 - Rejestr pojazdów

Załącznik nr 5 - Rejestr pojazdów /wersja w formacie Excel/

Załącznik nr 6 - Ocena ryzyka OC Firmy

Załącznik nr 7 - Informacje finansowe

Załącznik nr 8 - Przebieg szkód ubezpieczeń majątkowych

Aktualizacja!

W związku z pojawiającymi się zapytaniami uzupełniającymi informacje zawarte w SIWZ, przedstawiamy do wglądu dokument typu Q&A udzielający odpowiedzi na powstałe wątpliwości. W miarę napływu kolejnych pytań, dokument ten będzie podlegał bieżącemu uzupełnianiu. Zapraszamy do zapoznawania się z jego treścią.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w toku procedury przetargowej, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii nie przewiduje uzupełniania wniosków na obowiązujących u ubezpieczycieli formularzach. Ten etap formalności zostanie dopełniony po zakończeniu przetargu i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.