wyrok nakazowy - zdjęcie_małe.jpg

Działania mające na celu ujawnianie kradzieży wody oraz wykrywanie nielegalnych przyłączy

Dodano: 2020-01-16

Szanowni Państwo,

po zakończeniu okresu abolicji Spółka kontynuuje działania mające na celu ujawnianie kradzieży wody oraz wykrywanie nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Potwierdzeniem tych czynności jest m.in. prawomocny wyrok nakazowy wydany przez Sąd Rejonowy w Piasecznie. Na jego mocy, obwinionego ukarano za kradzież wody na szkodę ZGK i wymierzono mu karę grzywny.

Poza karą, Sąd orzekł również obowiązek naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz Spółki kwoty stanowiącej równowartość pobranej wody. Należy zauważyć, że w tym przypadku, konsekwencje kradzieży wody były znacznie bardziej dotkliwe finansowo niż po prostu zawarcie z ZGK umowy o świadczenie usługi zaopatrzenia w wodę.


Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że celem tej publikacji nie jest napiętnowanie konkretnej osoby, a zmobilizowanie wszystkich Odbiorców do uczciwego korzystania z usług wodociągowych i kanalizacyjnych, dlatego zamieszczony wyżej odpis wyroku nakazowego został celowo zanonimizowany w stopniu znacznie szerszym, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.