makes a (1).png

Z końcem roku upływa termin legalizacji części liczników wody zużytej bezpowrotnie.

Dodano: 2020-11-10

Przypominamy, że z końcem roku upływa termin legalizacji części liczników wody zużytej bezpowrotnie.


Każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Dotyczy to zarówno wodomierzy głównych jak i podliczników, których wskazania służą do odpowiedniego obniżenia naliczonej przez Spółkę opłaty za odbiór ścieków komunalnych o koszt wody zużytej bezpowrotnie (np. do podlewania). Konieczność legalizacji takich urządzeń wynika z art. 8a Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 nr 5 poz. 29), okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat.
Jeżeli wodomierz odliczający (podlicznik) nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia wysokości faktury o ilość ścieków niewprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, tj. o równowartość wody zużytej bezpowrotnie. Tym samym Spółka przypomina, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb lub uszkodzenie wodomierza odliczającego jest podstawą do zaprzestania rozliczania przez ZGK wody zużytej bezpowrotnie.
W związku z powyższym, ustala się następujący sposób rozliczania wody zużytej bezpowrotnie:
• dwa razy w roku, na podstawie udokumentowanej wizyty Odczytywacza na terenie posesji, na której zamontowany jest podlicznik,
• wykazana nadpłata za minione półrocze zostanie potrącona wzajemnie z należnościami Spółki wykazanymi na fakturach za następne okresy rozliczeniowe lub, w przypadku zakończenia świadczenia usługi, wypłacona przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
Wodomierz odliczający, który służy do rozliczenia wody zużytej bezpowrotnie plombowany jest przez Spółkę na koszt Klienta. Koszt zaplombowania wodomierza jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki. Dodatkowo, Klient ma możliwość zakupu od Spółki modelu podlicznika z nakładką współpracującą z systemem zdalnego odczytu wodomierzy, który jest eksploatowany przez Spółkę. Cena takiego wodomierza wynosi 160,00 zł netto (196,80 zł brutto). Wówczas montaż podlicznika będzie realizowany przez Spółkę. Ponadto Klient nie będzie ponosił kosztów plombowania i montażu wodomierza oraz będzie rozliczany w dotychczasowym cyklu dwumiesięcznym a nie na nowych zasadach.
Wodomierze powinny być wymieniane lub przekazywane do ponownej legalizacji m.in.:
- jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji;
- jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż do końca ostatniego roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej;
- po każdej naprawie wodomierza;
- po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.